Często zadawane pytania (Frequently Asked Questions - Polish)

CZY POTRZEBUJĘ PRAWNIKA DO ZŁOŻENIA SKARGI DO WYDZIAŁU? Nie. Ustawa o Prawach Człowieka została zaprojektowana jako alternatywa dla systemu sądowego, tak więc strony nie muszą korzystać z pomocy prawnika, aby złożyć skargę i uczestniczyć w rozprawie. Wydział jednakże dąży do ochrony praw człowieka mieszkańców Nowego Jorku i dlatego pracownik Wydziału będzie asystował powodowi w trakcie rozprawy. Usługa ta jest bezpłatna.

DLACZEGO MAM TYLKO ROK NA ZŁOŻENIE SKARGI? Aby zapewnić szybką reakcję powoda na dyskryminację, ustawa przewiduje jedynie roczny okres na złożenie skargi do Wydziału. Jeżeli termin ten minął, powinieneś skonsultować się z prawnikiem, aby sprawdzić, czy możesz złożyć swoją skargę do sądu.

CZY WSZYSCY PRACODAWCY PODLEGAJĄ USTAWIE O PRAWACH CZŁOWIEKA? Nie, podlegają jej tylko pracodawcy zatrudniający co najmniej czterech pracowników. Pracownicy ci nie muszą jednak wykonywać swojej pracy w jednym miejscu.

JAKI RODZAJ MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI MUSI ZAPEWNIĆ PRACODAWCA, JEŻELI JESTEM NIEPEŁNOSPRAWNY? Jeżeli potrzebujesz jakiejś formy adaptacji ze względu na swoją niepełnosprawność, aby móc wykonywać należycie kluczowe zadania związane z Twoją pracą, Twój pracodawca jest zobowiązany do jej zapewnienia, jeżeli jest ona uzasadniona w określonych okolicznościach i nie stwarza nieuzasadnionych trudności dla tego pracodawcy. Możesz być zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego Twoją potrzebę. Pracodawca z kolei musi zachować poufność tego zaświadczenia.

JAKI RODZAJ MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI MUSI ZAPEWNIĆ GOSPODARZ, JEŻELI JESTEM NIEPEŁNOSPRAWNY? Jeżeli wymagasz wprowadzenia racjonalnej modyfikacji w mieszkaniu ze względu na Twoją niepełnosprawność, właściciel mieszkania bądź domu jest zobowiązany do wydania zgody na wprowadzenie takiej zmiany. Jednakże to Ty ponosisz wszystkie koszty związane z tą zmianą, a w przypadku mieszkań wynajmowanych, także koszty przywrócenia mieszkania do stanu pierwotnego, w chwili opuszczania wynajmowanego lokalu. Właściciel mieszkania bądź domu musi zapewnić także racjonalną adaptację w przypadku stosowanych zasad, polityk, praktyk i usług, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej korzystanie ze wszystkich zalet danego lokum.

CZY MOGĘ ZOSTAĆ ZWOLNIONY PRZEZ PRACODAWCĘ LUB EKSMITOWANY PRZEZ GOSPODARZ ZA ZŁOŻENIE SKARGI? Nie. Odwet na osobach, które złożyły skargę na bezprawne akty dyskryminacji lub zeznających w procesach prawnych, jest niezgodny z prawem. W przypadku podejrzeń, że ktoś się zaangażował w tego typu działania wobec Ciebie, skontaktuj się z Wydziałem i zapytaj, czy takie zachowanie stanowi podstawę do złożenia oddzielnej skargi na dyskryminację.

CZYM JEST DYSKRYMINACJA W KREDYTOWANIU? Istnieje wiele sposobów, na jakie poszczególne osoby mogą być dyskryminowane w kredytowaniu, włączając w to odmowę kredytu ze względu na cechę charakterystyczną opisaną na początku niniejszej broszury lub przyznanie kredytu na gorszych warunkach ze względu na jedną z tych cech. W związku z tym, że takie działania mogą mieć bardzo subtelny charakter, osoby uważające, że zostały poddane dyskryminacji tego typu, powinny skontaktować się z Wydziałem w celu konsultacji.

CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO AGENCJI FEDERALNEJ I JEDNOCZEŚNIE DO WYDZIAŁU? Komisja ds. równych szans zatrudnienia w USA (znana jakoEEOC) egzekwuje antydyskryminujące przepisy federalne w zakresie zatrudnienia. Departament ds. Urbanizacji (HUD) egzekwuje antydyskryminujące przepisy federalne w zakresie mieszkalnictwa. Wydział egzekwuje Ustawę o Prawach Człowieka Stanu Nowy Jork, która ma zastosowanie jedynie do Stanu Nowy Jork i poza zatrudnieniem i mieszkalnictwem uwzględnia także dyskryminację na terenie miejsc użytku publicznego, w zakresie kredytowania oraz wykształcenia. Chociaż prawo federalne i Ustawa o Prawach Człowieka zapewniają w nieco różnym zakresie ochronę w odniesieniu do zatrudnienia i mieszkalnictwa, niektóre skargi na dyskryminację w zakresie zatrudnienia i/lub mieszkalnictwa mogą być rozpatrywane zarówno w kontekście prawa federalnego, jak i stanowego. Jeśli ma to zastosowanie wobec Twojej sytuacji, możesz chronić wszystkie swoje prawa, składając jedną skargę do Wydziału.