Jak złożyć skargę (How to File a Complaint - Polish)

Formularz skargi (Complaint Form)

W celu złożenia skargi prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem regionalnym. Kliknij tutaj, aby znaleźć najbliższy oddział regionalny. Możesz także poprosić o ulotkę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procedury składania skargi.

JEŻELI UWAŻASZ, ŻE PADŁEŚ OFIARĄ DYSKRYMINACJI... Kliknij tutaj, aby pobrać formularz i prześlij go do najbliższego oddziału regionalnego.

...ze względu na swoją rasę, wyznanie, kolor skóry, pochodzenie, orientację seksualną, status wojskowy, płeć, wiek, stan cywilny, status ofiary przemocy domowej, niepełnosprawność, istotne genetyczne cechy charakterystyczne lub wcześniejszy wpis do akt kryminalnych lub rejestru karnego albo uważasz, że padłeś ofiarą represji za sprzeciw wobec praktyk bezprawnej dyskryminacji, możesz złożyć skargę do Stanowego Wydziału Praw Człowieka. Ustawa o Prawach Człowieka Stanu Nowy Jork zakazuje dyskryminacji w zakresie zatrudnienia, stażów i szkoleń; zakupu i wynajmu mieszkań, domów oraz przestrzeni komercyjnych; dostępu do miejsc użytku publicznego, ośrodków wypoczynkowych i parków rozrywki; niesekciarskich, zwolnionych z opodatkowania instytucji finansowych; oraz wszystkich transakcji kredytowych.

Jak złożyć skargę: 1. Pobierz formularz skargi. Po jego wypełnieniu, podpisaniu i uwierzytelnieniu notarialnym, prześlij formularz skargi do najbliższego oddziału Wydziału Praw Człowieka. Za złożenie skargi nie jest pobierana żadna opłata. Możesz skorzystać z pomocy prywatnego doradcy prawnego, ale nie jest to konieczne. Masz prawo do złożenia skargi w ciągu roku od aktu bezprawnej dyskryminacji.

W ramach współpracy z nami przy rozpatrywaniu Twojej skargi, bądź przygotowany na dostarczenie nam następujących informacji:

a. imion i nazwisk, tytułów, adresów oraz numerów telefonów wszystkich osób oskarżonych o dyskryminację względem Ciebie.

b. fotokopii wszelkich dokumentów na poparcie Twoich oskarżeń przedstawionych w skardze.

c. jeżeli to możliwe, dostarczenie wszystkich poprawnych imion i nazwisk oraz adresów świadków zaskarżonego aktu (aktów) dyskryminacji.

Procedura dochodzeniowa:

Oddział regionalny:

1. Otrzyma Twoją skargę na dyskryminację i powiadomi pozwanego /pozwanych.

(Pozwany to osoba lub jednostka, na którą złożyłeś skargę). Jeżeli nie jesteś w stanie złożyć skargi samodzielnie, skarga zostanie przygotowana i przedstawiona Ci do oceny, podpisu i uwierzytelnienia. 2. Rozwiąże sporne kwestie jurysdykcji.

3. Przekaże, na Twój wniosek, kopię Twojej skargi do Komisji Równych Szans w Zatrudnieniu (EEOC) lub Departamentu ds. Urbanizacji (HUD).

4. Przy pomocy odpowiednich metod przeprowadzi dochodzenie (pisemne zapytania, dochodzenie na miejscu, spotkania dochodzeniowe itp.)

5. Określi, czy występuje prawdopodobieństwo winy dające podstawę do uzasadnienia podejrzenia o dyskryminację i powiadomi Ciebie oraz pozwanego/pozwanych pisemnie o ustaleniach.

Procedura po zakończeniu dochodzenia:

Jeżeli stwierdzone zostanie prawdopodobieństwo winy lub brak jurysdykcji, sprawa zostanie oddalona, a powód będzie mógł się odwołać do Stanowego Sądu Najwyższego w ciągu 60 dni.

Rozprawa publiczna:

1. Adwokat lub przedstawiciel Wydziału przedstawi sprawę oraz dowody na poparcie skargi. Możesz także zdecydować się na pomoc własnego, zewnętrznego prawnika.

2. Wydane zostanie zawiadomienie o rozprawie. Rozprawa może zostać odroczona tylko z ważnej przyczyny.

3. Sędzia Sądu Administracyjnego będzie przewodniczył rozprawie. Rozprawa może potrwać jeden lub więcej dni.

4. Przygotowany zostanie rekomendowany nakaz i rozesłany stronom do rozważenia.

5. Nakaz komisarza uzna oskarżenia za nieuzasadnione lub uzasadnione. W ostatnim przypadku, komisarz może nakazać pozwanemu zawieszenia działalności dyskryminującej i podjęcie odpowiednich środków. Wydział może orzec wypłatę odszkodowania lub inną formę zadośćuczynienia. Każda ze stron ma prawo do odwołania się od nakazu do Stanowego Sądu Najwyższego w ciągu 60 dni.

W ciągu roku Oddział ds. Kontroli Egzekucji Nakazów sprawdzi, czy pozwany zastosował się do warunków przedstawionych w nakazie.