Kesyon Moun Poze Souvan (Frequently Asked Questions)

MWEN PA SÈTEN SI YO TE FÈ DISKRIMINASYON KONT MWEN. KIYÈS MWEN KA KONTAKTE POU JWENN PLIS ENFÒMASYON SOU SITIYASYON PA M NAN MENM ? Si ou genyen kesyon sou sitiyasyon ou an oubyen pwosesis pou depoze plent la, ou dwe revize enfòmasyon yo ki nan ti liv sa a ak anpil atansyon ak sou sitwèb nou an dhr.ny.gov.  Si ou toujou genyen kesyon, ou kapab rele oubyen vizite biwo Bronx la oubyen youn nan biwo rejyonal Divizyon an. Youn nan anplwaye yo ap byen kontan reponn kesyon ou yo. Sonje, anplwaye yo pap ka epi pa pral ba ou konsèy legal, epi konsiltasyon sa a pa fè pati depoze yon plent. Se sèlman pa pwosesis ekri ak notarye ki detaye nan ti liv sa a ou ka depoze yon plent.

ÈSKE MWEN BEZWEN YON AVOKA POU DEPOZE YON PLENT NAN DIVIZYON AN ? Non. Yo kreye Lwa sou Dwa Moun kòm yon altènatif pou sistèm tribinal la, ki fè, pati yo pa bezwen genyen yon avoka pou depoze yon plent ak pou patisipe nan pwosesis odyans la. Sepandan, divizyon an genyen yon enterè nan jistifikasyon dwa moun pou abitan Nouyòk yo, ki fè, yon anplwaye Divizyon an pral ede Pleyan yo nan pwosesis odyans la, gratis.

POUKISA MWEN GENYEN SÈLMAN YON LANE POU DEPOZE PLENT MWEN AN Pou asire ke Pleyan yo aji kòrèkteman lè yo santi yo te fè diskriminasyon kont yo, Lwa a enpoze yon peryòd yon ane pou depoze plent nan Divizyon an. Si reklamasyon ou an genyen plis pase yon ane, ou dwe konsilte yon avoka pou wè si ou ka depoze reklamasyon ou a nan tribinal eta a.

ÈSKE TOUT ANPLWAYÈ YO DWE KONFÒME AK LWA SOU DWA MOUN NAN? Non, sèlman anplwayè ki genyen omwen kat anplwaye. Sepandan, anplwaye sa yo pa bezwen ap travay menm kote.

KI KALITE AKOMODASYON YON ANPLWAYÈ DWE BAY SI MWEN GENYEN YON ANDIKAP? Si ou bezwen yon akomodasyon akòz de andikap ou a pou fè yon travay ki esansyèl pou fonksyon travay ou a nan yon fason ki rezonab, anplwayè ou a oblije bay yon akomodasyon, si li rezonab ou sikonstans la an patikilye epi pa lakòz anplwayè a yon detrès egzajere. Ou kapab oblije bay dokiman medikal ki jistifye bezwen ou a, epi anplwayè a dwe kenbe li konfidansyèl.

KI KALITE AKOMODASYON YON MÈT KAY DWE BAY SI MWEN GENYEN YON ANDIKAP? Si ou bezwen yon modifikasyon rezonab kote ou abite a akòz de andikap ou a, kote ki ba ou lojman an dwe kite ou fè modifikasyon sa a. Sepandan, ou responsab pou depans modifikasyon an koute, epi, nan lojman moun lwe, depans pou fè kote a tounen nan menm kondisyon li te ye avan an, lè ou fin kite li. Yon kote ki bay lojman dwe fè akomodasyon rezonab nan règ, pratik ak sèvis pou pèmèt yon moun ki genyen yon andikap itilize ak jwi kote a.

ÈSKE ANPLWAYÈ MWEN KA REVOKE MWEN OUBYEN ÈSKE MÈT KAY LA KA METE MWEN DEYÒ PASKE MWEN POTE PLENT? Non. Li ilegal pou pran vanjans kont moun ki pote plent pou zak diskriminasyon, oubyen ki temwaye oubyen ede nan nenpòt pwosesis devan lalwa. Si ou sispèk ke nenpòt moun te pratike jan de konpòtman vanjans sa a kont ou, tanpri kontakte Divizyon an pou mande si jan de konpòtman sa a kapab genyen yon plent separe pou diskriminasyon.

KISA KI DISKRIMINASYON NAN KREDI? Genyen plizyè fason yo kapab fè diskriminasyon kont yon moun nan domèn kredi, tankou refize bay krezi akòz de distenksyon oubyen karaktè yo ki detaye nan kòmansman ti liv sa a, oubyen bay kredi nan move kondisyon ki baze sou youn nan menm distenksyon ak karakteristik sa yo. Paske moun kapab fè zak sa yo yon fason ki pa dirèk, moun ki kwè yo kapab te fè zak diskriminasyon kont yo dwe kontakte Divizyon an pou konsiltasyon.

ÈSKE MWEN KAPAB DEPOZE YON PLENT AK YON AJANS FEDERAL AVÈK DIVISYON AN TOU DE ANSANM? Komisyon Opòtinite Travay Egal Etazini a (ke yo konnen pi byen tankou EEOC) mete an aplikasyon lwa federal kont diskriminasyon nan domèn travay. Depatman Devlopman Lojman ak Devlopman Iben Etazini (HUD) mete an aplikasyon lwa federal kont diskriminasyon nan domèn lojman. Divizyon an mete an aplikasyon Lwa sou Dwa Moun Eta Nouyòk, ki aplike sèlman a Eta Nouyòk epi depase travay ak lojman nan domèn tankou akomodasyon piblik, lokasyon, ak edikasyon. Malgre ke lwa federal ak Lwa sou Dwa Moun ofri pwoteksyon ki gen yon ti kras diferans nan domèn travay ak lojman, genyen kèk plent diskriminasyon nan travay ak/oubyen diskriminasyon nan lojman ki kapab kouvri sou ni lwa federal ak lwa eta a. Si se nan sitiyasyon sa w ye, ou gendwa depoze yon plent devan Divizyon an pou pwoteje tout dwa ou yo.