Misja (Mission Statement) | Często zadawane pytania (FAQs) | Jak złożyć skargę (How to File a Complaint)
Publikacji (Publications)
| Biura Regionalne (Regional Offices)

Publikacji (Publications)

Download PdfUstawa o Prawach Człowieka Stanu Nowy Jork i Wydział Praw Człowieka Stanu Nowy Jork - Basic Guide to the Human Rights Law

Download PdfDyskryminacja ze względu na wiek - Age Discrimination

Download PdfPODSTAWOWY PRZEWODNIK PO DYSKRYMINACJI W RAMACH ZATRUDNIENIA w kontekście Ustawy o Prawach Człowieka Stanu Nowy Jork - Basic Guide to Employment Discrimination

Download PdfPrawa związane z zatrudnieniem dla ofiar przemocy domowej - Employment Rights of Domestic Violence Victims

Download PdfZATRUDNIENIE Niepełnosprawność i racjonalna adaptacja - Employment Disability and Reasonable Accommodation

Download PdfPRZEWODNIK PO ZASADACH SWOBODNEGO DOSTĘPU DO MIESZKAŃ - Fair Housing Guide

Download PdfDyskryminacja ze względu na HIV/AIDS - HIV/AIDS Discrimination

Download PdfWARUNKI MIESZKANIOWE Prawa Mieszkaniowe Osób Niepełnosprawnych - Housing Rights of People with Disabilities

Download PdfZOBOWIĄZANIA WŁAŚCICIELI I KIEROWNIKÓW Przedsiębiorstw Usług Publicznych - Obligations of Business of Places of Public Accommodation

Download PdfDyskryminacja kobiet w ciąży w miejscu pracy - Pregnancy Discrimination

Download PdfOCHRONA W RAMACH USTAWY O PRAWACH CZŁOWIEKA DLA osób: wpisanych do akt kryminalnych ale nie skazanych, wpisanych do akt utajnionych, i skazanych jako młodociani przestępcy, lub osób skazanych. - Protections for People with Arrest or Conviction Records

Download PdfPRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W Przedsiębiorstwach Usług Publicznych - Rights of People with Disabilities in Places of Public Accommodation

Download PdfNapastowanie seksualne - Sexual Harassment

Download PdfDyskryminacja ze względu na ORIENTACJĘ SEKSUALNĄ - Sexual Orientation Discrimination